فواید ارسال صورت معاملات فصلی

مطمئنا دولت با علم به اینکه کسب و کار ها در هر فصل به چه میزان خرید و فروش انجام میدهند می تواند بازدهی آنها را محاسبه نماید  صورت معاملات فصلی  به خصوص در رابطه با شرکت های دولتی و همچنین شرکت های خصوصی تابعه شرکت های دولتی بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا دولت با بررسی  صورت معاملات فصلی اینگونه شرکت ها می تواند در رابطه با آنها تصمیم گیری نماید که ایا سود ده و دارای فعالیت مثبت هستند و یا خیر

ارسال دیدگاه برای این مطلب